เกี่ยวกับ ภ.จว.2019-01-25T08:48:58+00:00วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชน ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน

วิสัยทัศน์ (Vision) ของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นตำรวจที่ดี ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา

พันธกิจ (Mission)

1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้วนการบริหารเพื่อการให้บริการทีดีแก่ประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี
• 6.1 ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• 6.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว
• 6.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน

โครงสร้างและการบังคัญชา

ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 18 สถานี แบ่งเป็น ระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ จำนวน 11 สถานี ระดับ สารวัตรใหญ่ จำนวน 3 สถานี และ ระดับสารวัตร จำนวน 4 สถานี