ประวัติความเป็นมา2019-01-25T08:58:15+00:00ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในสมัยประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบมีพระราโชบายให้จัดตั้งศูนย์ราชการขึ้น ในจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตามพระราโชบายดังกล่าว โดยได้ทำการก่อสร้างสถานที่ราชการที่สำคัญไว้หลายแห่งและที่ยังคงร่องรอยอาคารสิ่งก่อสร้างระยะ ใกล้เคียงกันคือ
๑. อาคารศาลจังหวัดฯ หลังเดิม (ปัจจุบันเป็นพุทธสมาคม)
๒. ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน
๓. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔. อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๒ ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๕

อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๒ปี พ.ศ. ๒๔๗๕

อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๒ปี พ.ศ. ๒๔๗๕

ลักษณะการก่อสร้างของอาคารดังกล่าวข้างต้นเป็นอาคารไม้ชันเดียว ยกพื้นสูงทรงปั้นหยาหน้ามุกปัจจุบันอนุรักษ์เป็นโบราณสถานและกำลังจะจัดตั้งให้ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารกองบังคับการ ใช้เป็นสถานที่ติดต่อราชการมาโดยตลอด และในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้มีการจัดตั้ง กองกำกับการ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น มีพันตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรี เป้นผู้กำกับการคนแรก โดยใช้ที่ทำการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นอาคารไม้ (ได้ถูกรื้อไปแล้ว)

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต ๒ ได้ย้ายไปตั้งที่จังหวัดชลบุรี กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ย้ายมาใช้อาคารของกองทังคับการแทน และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมตำรวจ (ในสมัยนั้น) ได้อนุมัติให้ทำการก่อสร้างอาคารเป็นอาคารที่ทำการ ในส่วชั้นล่างใช้เป็นที่ ทำการของสถานีตำรวจภูธรเอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา

อาคารกองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๒ปี พ.ศ. ๒๔๗๕

พ.ศ. ๒๕๑๔ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต ๒ ได้ย้ายไปตั้งที่จังหวัดชลบุรี กองกำกับการตำรวจภูธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ย้ายมาใช้อาคารของกองทังคับการแทน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างของกรมตำรวจและทำการยกฐานะกองกำกับการ เป็นตำรวจภูธรจังหวัด โดยมีรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด และพันตำรวจเอก สมรวย จันทร์ถาวร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราคนแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงจำนวนบุคลากรและปริมาณงาน ภายในหน่วยงานมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารที่ทำการคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงได้เสนอโคงการของบประมาณ ในการก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดขึ้นใหม่ โดยแยกจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมตำรวจได้อนุมัติเงินจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ให้ทำการก่อสร้าง อาคารตามโครงการดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการปรับตำแหน่งจากหัวหน้าตำรวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และพลตำรวจตรี วีระวัฒน์ วัจนะพุกกะ ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราคนแรก และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาคารดังกล่าว ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๙ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ย้ายที่ทำการมาใช้ อาคารตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราหลังใหม่ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และทำพิธีเปิดอาคาร ที่ทำการหลังใหม่เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙